Enam Tokoh Penghimpun Hadith – Bagian 5 Imam Nasa’i

Imam-Nasai

5. Imam Nasa’i

Imam Nasa’i juga merupakan  tokoh ulama kenamaan  ahli hadith pada masanya. Selain Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Jami’ At-Tirmidzi, juga karya besar Imam Nasa’i, Sunan us-Sughra termasuk jajaran kitab hadith pokok yang dapat dipercayai dalam pandangan ahli hadith dan para kritikus hadith.

Ia adalah seorang imam ahli hadith syaikhul Islam sebagaimana diungkapkan az- Zahabi dalam Tazkirah-nya  Abu ‘Abdurrahman Ahmad bin ‘Ali bin Syu’aib ‘Ali bin Sinan  bin  Bahr  al-Khurasani  al-Qadi,  pengarang  kitab  Sunan  dan  kitab-kitab berharga lainnya. Juga ia adalah seorang ulama hadith yang jadi ikutan dan ulama terkemuka melebihi para ulama yang hidup pada zamannya.

Dilahirkan  di  sebuah  tempat  bernama  Nasa’  pada  tahun  215  H.  Ada  yang mengatakan pada tahun 214 H.

♦ Pengembaraannya

Ia lahir dan tumbuh berkembang di Nasa’, sebuah kota di Khurasan yang banyak melahirkan ulama-ulama dan tokoh-tokoh besar. Di madrasah negeri kelahirannya itulah ia menghafal Al-Qur’an dan dari guru-guru negerinya ia menerima pelajaran ilmu-ilmu agama yang pokok. Setelah meningkat remaja, ia senang mengembara untuk mendapatkan hadith. Belum lagi berusia 15 tahun, ia berangkat mengembara menuju Hijaz, Iraq, Syam, Mesir dan Jazirah. Kepada ulama-ulama negeri tersebut ia belajar hadith, sehingga ia menjadi seorang yang sangat terkemuka dalam bidang hadith  yang  mempunyai  sanad  yang  ‘Ali  (sedikit  sanadnya)  dan  dalam  bidang kekuatan periwayatan hadith.

Nasa’i merasa cocok tinggal di Mesir. Kerananya, ia kemudian menetap di negeri itu, di jalan Qanadil. Dan seterusnya menetap di kampung itu hingga setahun menjelang wafatnya.  Kemudian  ia  berpindah  ke  Damsyik.  Di  tempatnya  yang  baru  ini  ia mengalami suatu peristiwa tragis yang menyebabkan ia menjadi syahid. Alkisah, ia dimintai  pendapat  tentang  keutamaan  Mu’awiyyah  r.a. Tindakan  ini seakan-akan mereka  minta  kepada  Nasa’i  agar  menulis  sebuah  buku  tentang  keutamaan Mu’awiyyah, sebagaimana ia telah menulis mengenai keutamaan Ali r.a.

Oleh kerana itu ia menjawab kepada penanya tersebut dengan “Tidakkah Engkau merasa  puas  dengan  adanya  kesamaan  darjat (antara  Mu’awiyyah  dengan  Ali), sehingga  Engkau  merasa  perlu  untuk  mengutamakannya?”   Mendapat  jawaban seperti ini mereka naik pitam, lalu memukulinya sampai-sampai buah kemaluannya pun  dipukul,  dan  menginjak-injaknya  yang  kemudian menyeretnya  keluar  dari masjid, sehingga ia nyaris menemui kematiannya.

♦ Wafatnya

Tidak  ada  kesepakatan  pendapat  tentang  di  mana  ia  meninggal  dunia.  Imam Daraqutni menjelaskan, bahawa di saat mendapat cubaan tragis di Damsyik itu ia meminta   supaya   dibawa   ke  Makkah.   Permohonannya   ini  dikabulkan   dan  ia meninggal  di Makkah,  kemudian  dikebumikan  di  suatu  tempat  antara  Safa  dan Marwah.  Pendapat  yang  sama  dikemukakan  pula oleh Abdullah  bin Mandah  dari Hamzah al-‘Uqbi al-Misri dan ulama yang lain.

Imam az-Zahabi tidak sependapat dengan pendapat di atas. Menurutnya yang benar ialah bahawa Nasa’i meningal di Ramlah, suatu tempat di Palestina. Ibn Yunus dalam Tarikhnya setuju dengan pendapat ini, demikian juga Abu Ja’far at-Tahawi dan Abu Bakar bin Naqatah. Selain pendapat ini menyatakan bahawa ia meninggal di Ramlah, tetapi yang jelas ia dikebumikan di Baitul Maqdis. Ia wafat pada tahun 303 H.

♦ Sifat-sifatnya

Ia bermuka tampan. Warna kulitnya kemerah-merahan dan ia senang mengenakan pakaian  garis-garis  buatan  Yaman.  Ia  adalah seorang  yang  banyak  melakukan ibadah, baik di waktu malam atau siang hari, dan selalu beribadah haji dan berjihad. Ia sering ikut bertempur bersama-sama  dengan gabenor Mesir. Mereka mengakui kesatriaan  dan keberaniannya,  serta  sikap  konsistensinya yang berpegang  teguh pada sunnah dalam menangani masalah penebusan kaum Muslimin yang tetangkap lawan. Dengan demikian ia dikenal senantiasa “menjaga jarak” dengan majlis sang Amir,  padahal  ia  tidak  jarang  ikut  bertempur  besamanya.  Demikianlah. Maka, hendaklah  para  ulama  itu  senantiasa  menyebar  luaskan  ilmu  dan  pengetahuan. Namun   ada  panggilan   untuk   berjihad, hendaklah   mereka   segera   memenuhi panggilan itu. Selain itu, Nasa’i telah mengikuti jejak Nabi Dawud, sehari puasa dan sehari tidak.

♦ Fiqh Nasa’i

Ia  tidak  saja  ahli  dan  hafal  hadith,  mengetahui  para  perawi  dan  kelemahan- kelemahan hadith yang diriwayatkan, tetapi ia juga ahli fiqh yang berwawasan luas. Imam Daraqutni pernah berkata mengenai Nasa’i bahawa ia adalah salah seorang Syaikh  di  Mesir yang  paling  ahli  dalam  bidang  fiqh  pada  masanya  dan  paling mengetahui tentang hadith dan perawi-perawi.

Ibnul  Asirr  al-Jazairi  menerangkan  dalam  mukadimah  Jami’ul  Usul-nya,  bahawa Nasa’i bermazhab Syafi’i dan ia mempunyai kitab Manasik yang ditulis berdasarkan mazhab Safi’i, rahimahullah.

♦ Karya-karyanya

Imam Nasa’i telah menusil beberapa kitab besar yang tidak sedikit jumlahnya. Di antaranya:

  • As-Sunan ul-Kuba.
  • As-Sunan us-Sughra, tekenal dengan nama Al-Mujtaba.
  • Al-Khasa’is.
  • Fada’ilus-Sahabah.
  • Al-Manasik.

Di antara karya-karya  tersebut,  yang paling besar dan bemutu adalah Kitab As- Sunan.

♦ Sekilas tentang Sunan An-Nasa’i

Nasa’i menerima hadith dari sejumlah guru hadith terkemuka. Di antaranya ialah Qutaibah Imam Nasa’i Sa’id. Ia mengunjungi kutaibah ketika berusia 15 tahun, dan selama  14  bulan  belajar  di  bawah  asuhannya.  Guru  lainnya  adalah  Ishaq  bin Rahawaih, al-Haris bin Miskin, ‘Ali bin Khasyram dan Abu Dawud penulis as-Sunan, serta Tirmidzi, penulis al-Jami’.

Hadith-hadithnya diriwayatkan oleh para ulama yang tidak sedikit jumlahnya. Antara lain Abul Qasim at-Tabarani,  penulis tiga buah Mu’jam, Abu Ja’far at-Tahawi,  al- Hasan bin al-Khadir as-Suyuti, Muhammad bin Mu’awiyyah bin al-Ahmar al-Andalusi dan Abu Bakar bin Ahmad as-Sunni, perawi Sunan Nasa’i.

Ketika  Imam  Nasa’i  selesai  menyusun   kitabnya,   As-Sunan   ul-Kubra,   ia  lalu menghadiahkannya kepada Amir ar-Ramlah. Amir itu bertanya: “Apakah isi kitab ini shahih seluruhnya?” “Ada yang shahih, ada yang hasan dan ada pula yang hampir serupa dengan keduanya,” jawabnya. “Kalau demikian,” kata sang Amir, “Pisahkan hadith-hadith  yang shahih saja.” Atas permintaan  Amir ini maka Nasa’i berusaha menyeleksinya,  memilih  yang  shahih-shahih  saja,  kemudian  dihimpunnya  dalam suatu kitab yang dinamakan  As-Sunan us-Sughra. Dan kitab ini disusun menurut sistematika fiqh sebagaimana kitab-kitab Sunan yang lain.

Imam  Nasa’i  sangat  teliti  dalam  menyususn  kitab  Sunan  us-Sughra.  Kerananya ulama berkata: “Kedudukan kitab Sunan Sughra ini di bawah darjat Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, kerana sedikit sekali hadith dha’if yang tedapat di dalamnya.”

Oleh kerana itu, kita dapatkan bahawa hadith-hadith  Sunan Sughra yang dikritik oleh Abul Faraj ibnul al-Jauzi dan dinilainya sebagai hadith maudhu’ kepada hadith- hadith tersebut tidak sepenuhnya dapat diterima. As-Suyuti telah menyanggahnya dan mengemukakan  pandangan  yang  berbeda  dengannya  mengenai  sebahagian besar hadith yang dikritik itu. Dalam Sunan Nasa’i terdapat hadith-hadith  shahih, hasan, dan dha’if, hanya saja hadith yang dha’if sedikit sekali jumlahnya. Adapun pendapat  sebahagian ulama yang menyatakan  bahawa isi kitab Sunan ini shahih semuanya,  adalah  suatu  anggapan  yang  terlalu  sembrono,  tanpa didukung  oleh penelitian mendalam. Atau maksud pernyataan itu adalah bahawa sebahagian besar ini Sunan adalah hadith shahih.

Sunan us-Sughra inilah yang dikategorikan sebagai salah satu kitab hadith pokok yang  dapat  dipercaya  dalam  pandangan  ahli hadith  dan  para  kritikus  hadith. Sedangkan  Sunan ul-Kubra, metode yang ditempuh Nasa’i dalam penyusunannya adalah tidak meriwayatkan sesuatu hadith yang telah disepakati oleh ulama kritik hadith untuk ditinggalkan.

Apabila sesuatu hadith yang dinisbahkan kepada Nasa’i, misalnya dikatakan, “hadith riwayat Nasa’i”, maka yang dimaksudkan ialah “riwayat yang di dalam Sunan us- Sughra, bukan Sunan ul-Kubra”, kecuali yang dilakukan oleh sebahagian kecil para penulis.  Hal itu sebagaimana  telah  diterangkan  oleh  penulis  kitab  ‘Aunul-Ma’bud Syarhu Sunan Abi Dawud pada bahagian akhir huraiannya: “Ketahuilah, pekataan al- Munziri dalam Mukhtasar-nya dan perkataan al-Mizzi dalam Al-Atraf-nya, hadith ini diriwayatkan  oleh Nasa’i”,  maka  yang  dimaksudkan  ialah  riwayatnya  dalam  As- Sunan ul-Kubra, bukan Sunan us-Sughra yang kini beredar di hampir seluruh negeri, seperti  India,  Arabia,  dan  negeri-negeri  lain.  Sunan  us-Sughra  ini  merupakan ringkasan dari Sunan ul-Kubra dan kitab ini hampir-hampir  sulit ditemukan. Oleh kerana itu hadith-hadith yang dikatakan oleh al-Munziri dan al-Mizzi, “diriwayatkan oleh Nasa’i” adalah tedapat dalam Sunan ul-Kubra. Kita tidak perlu bingung dengan tiadanya  kitab  ini,  sebab  setiap hadith  yang  tedapat  dalam  Sunan  us-Sughra, terdapat pula dalam Sunanul-Kubra dan tidak sebaliknya.

Mengakhiri pengkajian ini, perlu ditegaskan kembali, bahawa Sunan Nasa’i adalah salah satu kitab hadith pokok yang menjadi pegangan.

Sumber: Kitab Hadith Shahih yang Enam, Muhammad Abu Syuhbah.